فهرست اسناد اجباری مورد نیاز ISO9001:2015

Quality Management System

QMS

ISO9001:2015
  از زمان انتشار ویرایش پنجم ISO9001 بسیاری از همکاران، مشاوران و مدرسان با تعجب سوال می کنند که چه مستنداتی در نسخه 2015 اجباری می باشند؟! بنابر این در اینجا فهرستی را ارائه می کنیم که نه تنها مدارک اجباری است، بلکه اسنادی نیز که بیشتر برای اجرای ISO9001 مورد استفاده قرار می گیرند معرفی می نماییم.

مستندات اجباری و سوابق مورد نیاز توسط ISO9001:2015

  در اینجا مدارک مورد نیاز جهت انطباق با استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 ارایه می گردد. (یادآوری: برخی از مستندات ممکن است برای سازمانی که فرآیند مربوطه را به اجرا نمی گذارد اجباری نباشد)
 • دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت (بند 4-3)
 • اطلاعات مدون مورد نیاز جهت پشتیبانی از عملیات فرآیندها (بند 4-4)
 • خط مشی کیفیت (بند 5-2)
 • اهداف کیفیت (بند 6-2)
 • معیارها برای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان (بند 8-4-1)
  و در اینجا سوابق اجباری ارایه می گردد (یادآوری: سوابقی مشخص شده با * تنها در مواردی که بند مربوطه مستثنی نشده باشد اجباری اند)
 • سوابق پایش و اندازه گیری تجهیزات کالیبراسیون* (بند 7-1-5-1)
 • سوابق آموزش، مهارت، تجربه و صلاحیت افراد (بند 7-2)
 • سوابق بازنگری الزامات محصولات/خدمات (بند 8-2-3-2)
 • سوابق در خصوص برآورده شدن الزامات طراحی و توسعه * (بند 8-3-2)
 • سوابق در خصوص ورودیهای طراحی و توسعه * (بند 8-3-3)
 • سوابق کنترلهای طراحی و توسعه* (بند 8-3-4)
 • سوابق خروجیهای طراحی و توسعه * (بند 8-3-5)
 • سوابق تغییرات طراحی و توسعه * (بند 8-3-6)
 • شواهد شناسه منحصر به فرد از خروجی ها، هنگامی که ردیابی یک الزام است (بند 8.5.2 )
 • سوابق رخدادها در خصوص اموال مشتری (بند 8-5-3)
 • سوابق کنترل تغییرات تولید/ارایه خدمت (بند 8-5-6)
 • سوابق انطباق محصولات/خدمات با معیارهای پذیرش و نیز سوابق صادرکننده مجوز ترخیص (بند 8-6)
 • سوابق کنترل خروجی های نامنطبق (بند 8-7-2)
 • نتایج پایش و اندازه گیری (بند 9-1-1)
 • سوابق اجرای برنامه ممیزی و نتایج ممیزی (بند 9-2)
 • نتایج بازنگری مدیریت (بند 9-3)
 • نتایج اقدامات اصلاحی، ماهیت عدم انطباق ها و اقدامات متعاقب صورت پذیرفته (بند 10-2)

مستندات اختیاری

  در اینجا برخی از مستندات اختیاری که می توانند در اجرای ISO9001:2015 مورد استفاده قرار گیرند معرفی می گردند. (یادآوری: این مستندات اختیاری بوده ولی عموما جهت جاری سازی این استاندارد بکار برده می شوند)
 • روش اجرایی تعیین ماهیت سازمان و انتظارات طرف های ذینفع (بندهای 4-1 و 4-2)
 • روش اجرایی رسیدگی به ریسکها و فرصت ها (بند 6-1)
 • روش اجرایی صلاحیت، آموزش، دانش و آگاهی (بندهای 7-1-2 و 7-1-6 و 7-2 و 7-3)
 • روش اجرایی تجهیزات پایش و اندازه گیری (بند 7-1-5)
 • روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق (بند 7-5)
 • روش اجرایی فروش و بازنگری الزامات مشتری (بند 8-2)
 • روش اجرایی طراحی و توسعه (بند 8-3)
 • روش اجرایی تولید و ارایه خدمات (بند 8-5)
 • روش اجرایی انبارش و حفاظت محصول (بند 8-5-4)
 • روش اجرایی مدیریت عدم انطباق و اقدامات اصلاحی (بندهای 8-7 و 10-2)
 • روش اجرایی پایش رضایت مشتری (بند 9-1-2)
 • روش اجرایی ممیزی داخلی (بند 9-2)
 • روش اجرایی بازنگری مدیریت (بند 9-3)
  این مقاله توسط گروه آموزشی نشرعلم تدوین شده است و انتشار مجدد آن با ذکر nashrelm.com بلامانع است.
  لطفا نظرات و انتقادات خود را برای ما ارسال فرمایید