Production Planning

گروه محصولات برنامه ریزی تولید و زنجیره تامینمعرفی کتب مرتبط

Scheduling_Theory_Algorithms_and_Systems زمانبندی: تئوری، الگوریتم ها وسیستم ها (Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems)
مایکل پیندو (Michael L. Pinedo)
این کتاب به بررسی مدل های قطعی زمانبندی ماشین آلات پرداخته و روش های زمانبندی ماشین آلات را در سیستم های تولیدی تک ماشین، با جریان موازی، کارگاهی و خطی ارائه می دهد. همچنین مدل های زمانبندی در شرایط عدم قطعیت را بررسی و روش های مدل سازی و بهینه سازی آنها را ارائه می دهد. همچنين طرق افزايش بهره وري منابع سازماني به عنوان يک عامل کليدي مورد بررسي قرار گرفته و به بررسي ارتقاء بهره وري در سطح ملي نيز پرداخته شده است. بيشتر

Introduction_to_Computational_Optimization_Models_for_Production_Planning_in_a_Supply_Chain مدل های بهینه سازی محاسباتی برای برنامه ریزی تولید در زنجیره تامین (Computational Optimization Models for Production Planning in a SC)
Stefan Voß, David L. Woodruff
این کتاب مدل های مختلف برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) و برنامه ریزی منابع تولیدی(MRPII) را مورد بررسی قرار داده و مدل های جدیدی جهت کمی سازی برنامه ریزی تولید و موجودی ها و بهینه سازی آنها از روش های قطعی، شبیه سازی و الگوریتم های ابتکاری ارائه می نماید. بيشتر

Production_and_inventory_management مدیریت موجودی و تولید (Production and inventory management )
دونالد فوگارتی (Donald W Fogarty)
این کتاب یکی از منابع اصلی برنامه ریزی تولید و موجودی ها در دانشگاه ها به حساب می آید، این کتاب به بررسی سطوح مختلف برنامه ریزی تولید پرداخته و نحوه شکستن هر سطح از برنامه ها را به سطح بعدی تشریح می نماید. همچنین به بررسی استراتژی های بازاریابی و نقش آن در برنامه ریزی تولید و مدیریت منابع می پردازد. بيشتر

Lean_Logistics_The_Nuts_and_Bolts_of_Delivering_Materials_and_Goods لجستیک ناب (Lean Logistics)
مایکل بودین (Michel Baudin)
این کتاب در ابتدا به معرفی مفاهیم لجستیک ناب و جریان مواد و اطلاعات در سیستم های کششی لجستیک ناب پرداخته و درادامه به بررسی تغییرات تولید ناب در شبکه حمل و نقل و بخصوص انبارها می پردازد. همچنین به بررسی ارتباط با تامین کنندگان در این سیستم پرداخته و ابزارهای نوین لجستیک ناب از قبیل کانبان، مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده (VMI)، راه شیری، بارانداز متقاطع معرفی می کند. بيشتر

Lean_Supply_Chain_Management_A_Handbook_for_Strategic_Procurement مدیریت زنجیره تامین ناب (Lean Supply Chain Management)
جفری وینکل (Jeffrey P. Wincel)
این کتاب به بررسی ناب سازی زنجیره تامین با یک دید عملیاتی و خرد پرداخته است. در این راستا پس از معرفی مبانی و مفاهیم ناب سازی زنجیره تامین به بررسی فرایند ناب سازی طی یک فرایند قدم قدم پیش می رفته و محیط مورد نیاز جهت ناب سازی، سیستم مدیریت تامین کنندگان و مدیریت هزینه را جهت ناب سازی زنجیره تامین تشریح می کند. بيشتر

Bullwhip_Effect اثر شلاقی در زنجیره های تامین
امیر حسن زاده و احمد جعفریان
این کتاب یکی از معدود کتب موجود در زمینه اثر شلاقی و پویایی زنجیره تامین می باشد. این کتاب به تشریح زنجیره های تامین پاسخگو، ناب و چابک پرداخته و نحوه کمی سازی اثر شلاقی را مورد بررسی قرار داده است. در انتها به بررسی قوانین بازپرسازی و نقش ابزارهای هماهنگی از قبیل CPFR و مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده(VMI) در زنجیره های تامین پرداخته شده است. بيشتر